Reglement

Art. 1   |   Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Art. 2   |  De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van deelname ontstane ongevallen, ziekten, overlijden; schade, vermissing, of diefstal van goederen; en evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, of anderszins.

Art. 3   |  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, die bestaat uit de Stichting Kennedymars Haaksbergen. De stichting is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en toeschouwers, ongeacht de oorzaak ervan. Evenmin draagt de stichting verantwoording voor diefstallen en/of vermissing van geld, kleren of goederen.

Art. 4   |  Deelnemen aan de Int. Twentse Kennedymars houdt in: 80 km lopen binnen 20 uren vanaf de gezamenlijke starttijd op vrijdag om 22:00 uur. Deelnemen aan andere afstanden houdt in: 42, 21 of 10 km lopen vanaf de starttijd zoals vermeld op onze website onder afstanden. Op zaterdag 18:00 uur sluit het finishbureau. Alleen marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z. dat er steeds één voet in contact is met de grond. Iedere andere manier van voortbewegen leidt tot diskwalificatie. Het gebruik van enig vervoermiddel heeft uitsluiting tot gevolg.

Art. 5   |  Vóór de start van het evenement moet het inschrijfgeld zijn betaald. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. In een dergelijk geval mag het startnummer niet aan derden worden overgedragen.

Art. 6   |  Als u om wat voor reden dan ook geen inschrijfbevestiging kunt overhandigen, moet u zich aan de hand van uw legitimatie melden bij het informatiecentrum, waar u na gegevenscontrole uw startbewijs zult ontvangen.

Art. 7   |  De minimumleeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 16 jaar. Aan de overige afstanden is geen minimum leeftijdsgrens verbonden.

Art. 8   |  De deelnemer is verplicht gedurende de nacht goed zichtbare reflecterende kleding/attributen (bv. hesje, bandjes) te dragen.

Art. 9   |  De deelnemer wordt dringend aangeraden een zaklamp mee te nemen voor gebruik tijdens de nachtelijke uren.

Art. 10   | De  deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours.

Art. 11   |  Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemer moet in principe op trottoirs lopen. Zijn die niet aanwezig, dan op fietspaden en als die niet aanwezig zijn, dan moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van de route mag men de gehele rijweg gebruiken. Verkeerslichten en aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten worden opgevolgd.

Art. 12   |  Het is de deelnemer verboden:
• Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid;
• Huisdieren mee te voeren;
• Op het parcours alcoholische dranken of drugs te gebruiken.
• Tijdens de nachtelijke uren overlast te maken, 23:30 uur t/m 06:00 uur.
• Nordic Walking tijdens de nachtelijke uren, tot zaterdag 06:00 uur ’s morgens.
• Overtreders krijgen een waarschuwing en bij herhaling kan uitsluiting door de organisatie volgen.

Art. 13   |  Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

Art. 14   |  De door de organisatie aangewezen verzorgende functionarissen hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Men kan na een dergelijke waarschuwing alleen op eigen risico verder lopen. Deelnemers die kennelijk onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door verzorgende functionarissen of organisatoren gediskwalificeerd. Het startbewijs wordt ingenomen en zij moeten het parcours na diskwalificatie direct verlaten.

Art. 15   |  In geval u het parcours voortijdig beëindigt, dient u het startbewijs aan de medewerker van de organisatie (bezemwagen) af te geven.

Art. 16   |  Deelnemers die na de sluitingstijden (vermeld in de routebrochure) bij de verzorgings- en rustposten komen, worden van verdere deelname uitgesloten. Deelnemers die eerder dan de aangegeven tijd op een post komen, hebben op dat moment nog geen recht op verzorging ter plekke. Zij moeten wachten tot de post regulier opengaat. De maximum snelheid is 8 km p/u en de minimum snelheid is 4 km p/u.

Art. 17   |  Deze wandeltocht wordt gehouden onder auspiciën van KWBN Wandelsportorganisatie Nederland. 

Art. 18  |  Door middel van opgave als deelnemer verleent de deelnemer toestemming aan de Stichting Kennedymars Haaksbergen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens volgens de richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Meer informatie over onze privacy policy is te vinden op onze website www.kennedymarshaaksbergen.nl/privacy-policy

Art. 19  |  Door middel van opgave verleent deelnemer toestemming voor publicatie van beeld-/filmmateriaal waar hij/zij op te zien is en dat gemaakt is tijdens het evenement. Deze toestemming kan op elk gewenst moment ingetrokken worden.

September 2024