Privacy Policy

Stichting Kennedymars Haaksbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kennedymars Haaksbergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Stichting Kennedymars Haaksbergen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van relaties of leveranciers.

Persoonsgegevens van relaties of leveranciers worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kennedymars Haaksbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Geslacht;

(Zakelijk) Bedrijfsnaam;

(Zakelijk) Adres;

(Zakelijk) Postcode;

(Zakelijk) Woonplaats;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen
.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kennedymars Haaksbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;

Registratiesysteem deelnemers;

Bevestiging inschrijving;

Afschrijving inschrijfgelden;

Het toekennen van kortingen;

Controle leeftijdsgrens deelname afstand 80 kilometer. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Deelname aan het evenement Internationale Twentse Kennedymars Haaksbergen
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kennedymars Haaksbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Roepnaam;

Tussenvoegsels;

Achternaam;

Adres;

Postcode;

Woonplaats;

Land;

Geboortedatum;

Geslacht;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Lidmaatschapsnummer

Bankrekeningnummer/IBANnummer.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode gelegen tussen de aanmelding voor en 3 maanden na het komende evenement en daarna alleen, daar waar nodig, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de vrijwillige medewerking tijdens het evenement Internationale Twentse Kennedymars Haaksbergen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De vrijwillige medewerking tijdens het evenement Internationale Twentse Kennedymars Haaksbergen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kennedymars Haaksbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Geslacht;

Adres;

Postcode;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

Mobiele telefoonnummer;

E-mailadres;

Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kennedymars Haaksbergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode gelegen tussen het afgelopen en het eerstkomende evenement en daarna alleen, daar waar nodig, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Kennedymars Haaksbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Stichting Kennedymars Haaksbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de link onder aan deze pagina.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Kennedymars Haaksbergen
Molenstraat 56
7481 GN Haaksbergen